Zeeuwse jaarrekening 2018: ruimte voor investeringen

Foto: Pixabay

Gedeputeerde Staten sluiten 2018 af met een financiële positie die het nieuwe college ruimte biedt om te investeren. Dat blijkt uit de jaarrekening 2018, waarin teruggeblikt wordt op de afgelopen bestuursperiode die in financieel opzicht bewogen was. De provincie meldt er het volgende over:

Het college noemt de afgelopen bestuursperiode een periode die gekenmerkt werd door grote financiële dynamiek, waarin ze uiteindelijk uit het dal heeft weten te klimmen. Scherpe keuzes in de zero-based begroting en een lobby richting Den Haag leidden er toe dat zowel het huidige als het nieuwe college kan blijven investeren in Zeeland.

De jaarrekening laat een saldo zien van € 8,2 miljoen. Voor de bestemming van het saldo stelt het college voor om € 1,6 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve, € 0,86 miljoen toe te voegen aan bestemmingsreserves en € 5,7 miljoen door te schuiven naar 2019 en verder.

Uitgaven 2018
In 2018 hebben Rijk, IPO, VNG en UvW gezamenlijk het interbestuurlijk programma (IBP) uitgebracht, een gezamenlijke agenda van de grote en urgente opgaven. Samenwerken als één overheid is daarbij het motto. In de voorjaarsnota 2018 heeft het college een eerste aanzet voor een strategische agenda van maatschappelijke opgaven opgenomen. In 2018 zijn daarnaast middelen toegekend voor Campus Zeeland, innovatiefinanciering, diverse wegenprojecten en de regeling impuls bedrijventerreinen. Ook is besloten extra middelen aan de investeringsagenda toe te voegen.

In begin 2018 is ook het beheerkader infrastructuur provincie Zeeland vastgesteld. Dat markeert de omslag naar assetmanagement. Dat is een andere benadering van het beheer en onderhoud van infrastructuur, namelijk het werken met 10-jarige uitvoeringsstrategieën. Om het vastgestelde kwaliteitsniveau in de periode tot 2028 te behouden zijn hiervoor aanvullende middelen toegekend.

Stationsbrug en Westerscheldeferry
Daarnaast vergde de Stationsbrug Middelburg ook de nodige aandacht. De vondst van Chroom-VI maakte uitstel van de renovatie nodig. Begin 2019 zijn aanvullende middelen toegekend om de renovatie uit te kunnen voeren. In 2018 is ook een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstbestendigheid van de Westerscheldeferry. Besloten is om de huidige situatie tot 2024 te handhaven en middelen te reserveren voor het afdekken van de verwachte tekorten.

Provinciefonds en Thermphos
De weeffout in het provinciefonds en de grote kosten voor de sanering van het Thermphos-terrein zorgden jarenlang voor een te lage reserve. Bijdragen van andere provincies om die weeffout te herstellen en – in samenhang daarmee – het tijdelijk verhogen van de opcenten MRB hebben er toe geleid dat het college haar reservepositie heeft kunnen herstellen. En mede door de Regio Deal met het Rijk ontstond weer ruimte voor investeringen in Zeeland.

Het college geeft aan dat het van belang blijft dat in 2021 een oplossing wordt gevonden voor het structureel repareren van de weeffout in de provinciefondsuitkering. Ook benadrukt ze dat samenwerking met andere overheden en partijen, het bundelen van krachten, noodzakelijk blijft om resultaten te boeken.

Onderzoek effectiviteit zero-based begroting
De Provincie werkt sinds 2017 met een zero-based begroting, een begroting die opnieuw vanaf nul is opgebouwd en meer inzicht geeft in de investeringsagenda, opgaven en grote projecten. De afgelopen jaren laat de jaarrekening afnemende overschotten zien. Het college wil in 2019 een zogenoemd artikel 217a onderzoek laten uitvoeren naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van deze zero-based begroting, waarin de besteding van de middelen ook naar voren komt.